asian_angel1994

  1. Tính Phong

    Angela Phương Trinh tham gia cúng dường Học viện đạo lý Bề Đề

    Ngày 29/9 (nhằm ngày 1/9 Âm Lịch), Angela Phương Trinh đại diện gia đình đến tham gia đại lễ cúng dường Học viện đạo lý Bề Đề. Học viện đạo lý Bề Đề hiện có gần 800 hành giả gồm chư tôn đức Tăng Ni trong Ban điều hành Học viện và các học viên là Tăng Ni sinh hai khóa I và II đang tu tập. Về...
Top